Raamstraat


Tot medio 1964 heette onze school Stevin HBS en was hij gevestigd in de Raamstraat in Den Haag. Na een fusie met de Zuiderpark HBS werd de nieuwe naam Stevin Lyceum. De klassen werden verdeeld over twee locaties: de Zuidlarenstraat en de Melis Stokelaan.

Simon Stevin

Simon Stevin (1548-1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur. Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde.

In 1612 kocht Stevin voor 3.800 gulden een nieuwgebouwd huis in de Raamstraat 42 in Den Haag.

Ramen

De Raamstraat is één van de oudste straten van de stad Den Haag. De naam herinnert aan de tijd dat de lakenindustrie in dit deel van de stad gevestigd was. Die Haghe, toen nog een dorp, had al in de 14e eeuw een bloeiende lakenindustrie. De namen Voldersgracht (gedempt in de 17e eeuw) en Weversplaats herinneren ook nog aan die tijd. Volders waren mensen die schapenwol zó weefden dat er karakteristieke viltige doeken (lakens) ontstonden. Deze lakens werden te drogen gehangen op grote houten 'ramen' in 'raamvelden'. Dat gebeurde dus waar nu de Raamstraat is.

Hogere Burger School

De 'Wet op het Middelbaar Onderwijs' van Thorbecke, leidde in 1863 tot het onstaan van de Hogere Burger School (HBS). In Den Haag werd in 1865 een gemeentelijke HBS voor jongens opgericht. Een middelbare school voor meisjes volgde in 1879.
In de Raamstraat was in die tijd de Burger Dag- en Avondschool gevestigd, die een kwijnend bestaan leidde. De gemeente besloot de oude huisvesting af te breken en de school te herbouwen. Op 1 september 1884 werd het nieuwe gebouw aan de Raamstraat nummer 28 betrokken door 6 leraren en 56 leerlingen van de 3-jarige HBS.

In 1948 kreeg de 7e Gemeentelijke HBS (ook wel Raamstraat HBS genoemd) de naam Stevin HBS.

Verbouwingen

In 1922 werd het gebouw geschikt gemaakt voor een school met een 5-jarige opleiding. Er werd op het middelste deel van het gebouwencomplex een verdieping gezet, waarin de vaklokalen voor Natuur- en Scheikunde, laboratoria en werkplaatsen werden gevestigd. Tevens werd een centrale verwarming aangelegd.

In februari 1933 werd door de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de school te verbouwen en uit te breiden. Enkele nieuwe lokalen werden toegevoegd, o.a. voor aardrijkskunde en in de Achterraamstraat ontstond een gymnastiekzaal en een aula.

Na 1964

Op woensdagochtend 8 juli 1964 om 10.15 uur werd de Stevin HBS officieel door wethouder mr. M. Vrolijk gesloten.

Artikel Haagsche Courant 1984: "Kroniek van een School".

Na sluiting van de school kreeg het gebouw aan de Raamstraat een nieuwe bestemming. Het schoolgebouw is 1 of 2 jaar in gebruik geweest van de Rijkskweekschool, die daarna vertrok naar nieuwbouw in Mariahoeve. Van 1971 tot 2001 was het in gebruik door diverse culturele instellingen onder de verzamelnaam Schak (Stichting Contact Haagse Amateuristische Kunstbeoefening). Onder andere het Centrum voor Amateurkunst en de Jeugdtheatergroep Rabarber hadden er hun onderkomen.

Van 2001 tot 2005 werden de ruimten verhuurd aan bedrijven. Daarna heeft de gemeente besloten om een gedeelte van het gebouw om te bouwen tot woningen.

Zuidlarenstraat


Tot medio 1964 heette onze school Stevin HBS en was hij gevestigd in de Raamstraat in Den Haag. Na een fusie met de Zuiderpark HBS werd de nieuwe naam Stevin Lyceum. De klassen werden verdeeld over twee locaties: de Zuidlarenstraat en de Melis Stokelaan.

Morgenstond

De Zuidlarenstraat ligt in de Haagse wijk Morgenstond. In het structuurplan voor Groot 's-Gravenhage uit 1949 van stadsplanner Willem Dudok werd zuidwest Den Haag verdeeld in vier woonwijken: Morgenstond, Bouwlust, Berestein en Vrederust. Morgenstond is rechthoekig en wordt door verkeerswegen verdeeld in zes buurten. Van de naoorlogse Haagse wijken is Morgenstond wat bouw betreft het meest homogeen. Dudok bepaalde in grote lijnen waar welk type bouwblok moest komen.
De meeste straten in Morgenstond zijn genoemd naar plaatsen in Drenthe.

Zuiderpark HBS

In 1957 werd door de toenmalige Haagse wethouder Van Zwijndrecht het door de architect Sjoerd Schamhart ontworpen schoolgebouw in de Zuidlarenstraat 57 officieel in gebruik genomen als onderkomen voor de zes jaar eerder gestichte Zuiderpark HBS. Het gold toen als het modernste schoolgebouw van het land. De Zuiderpark HBS was van 1951 tot 1957 gehuisvest in de Spionkopstraat.

Architectuur

Uit de Architectuurgids Den Haag 2011: "De architectuur wordt gekenmerkt door de toegepast combinatie van beton en baksteen met decoratieve elementen en beeldende kunst. Deze architectuur is tezamen met de toepassing van beeldende kunst karakteristiek voor de jaren vijftig van de vorige eeuw. De gevels vormen samen een compositie van open en gesloten wanden. Het centrale voorgebouw staat op zuilen en is geheel bekleed met lichtgekleurde tegels. De voorgevel wordt volledig bedekt door het monumentale mozaïek "Wederopbouw" van Jeroen Voskuyl. In de zijgevels zijn grote vierkante ramen. Daaronder bevindt zich de ingang. De gevels waarachter zich de lokalen bevinden bestaan uit een witgeschilderd betonnen rasterwerk met een invulling van terugliggende houten puien".

Wijkgedachte

In de 36.000 kubieke meter van de nieuwbouw werden 30 lokalen samengebracht (22 leslokalen en 8 vaklokalen voor resp. natuurkunde, scheikunde, biologie, tekenen, aardrijkskunde en handenarbeid), een aula met balkon en toneel voor 400 personen, een overblijflokaal en een grote fietsenkelder, 2 gymlokalen, een lerarenkamer, een tentoonstellingsruimte, 12 vakbibliotheken en administratieve ruimten. Bijzonder was, dat aula, overblijflokaal, tentoonstellingsruimte en gymlokalen afzonderlijk van de school door derden gebruikt zouden kunnen worden. Dat paste in de Dudok-ambitie van het stimuleren van de ‘wijkgedachte’."

Artikel Haagsche Courant 1957: "Zuiderpark-HBS geopend. Grote ruimte schept mogelijkheid tot verbreking klasseverband".

In 1964 vielen de Zuiderpark HBS en de Stevin HBS ten offer aan de toen levende politieke wens om grote 'schoolfabrieken' te stichten. De fusie leidde tot het Stevin Lyceum.
In 1982 werd de Dalton Mavoschool Cornelis Planting toegevoegd en heette de school voortaan Stevin College. In 2003 verliet het Stevin College het pand en werd de naam van de school achtereenvolgens gewijzigd in Terra College en Scholengroep Den Haag Zuid-West.

Na een periode van leegstand en verloedering van het pand opende in 2011 Theater Dakota de deuren voor concerten, film- en theatervoorstellingen. Het kunstencentrum Het Koorenhuis had eerder al een ander gedeelte van het gebouw in gebruik genomen. De schoollokalen zijn verbouwd tot 27 bedrijfsruimtes voor startende ondernemers.

Artikel Den Haag Centraal 2011: "Tweede leven voor prachtige Schamhartschool".

Samenvatting van de rondleiding van Rob Lubbersen in Dakota op 29 maart 2014.


Met dank aan de (niet meer actieve) website van de Zuiderpark HBS 1951-1964 en aan Han Heemskerk voor het artikel "Geschiedschrijving van de Zuiderpark HBS".

Melis Stokelaan


Tot medio 1964 heette onze school Stevin HBS en was hij gevestigd in de Raamstraat in Den Haag. Na een fusie met de Zuiderpark HBS werd de nieuwe naam Stevin Lyceum. De klassen werden verdeeld over twee locaties: de Zuidlarenstraat en de Melis Stokelaan.

Het gebouw aan de Melis Stokelaan 1197-1199 (op de hoek van de Beresteinlaan) was in gebruik als dependance van de Zuidlarenstraat.

Het gebouw dateert uit 1961. Begin jaren negentig fuseerde een aantal scholen, waaronder het toenmalige Stevin College. Door de gemeenteraad werd in 1995 besloten om de diverse schoolgebouwen af te stoten, te renoveren of te vervangen. Het pand aan de Melis Stokelaan viel ten prooi aan de sloophamer.


Aanvullende informatie over de Melis Stokelaan is welkom. Er is op internet en in archieven weinig terug te vinden.